Mặc dù yêu cầu về dịch thuật ngày một tăng, tuy nhiên việc có một nhân